Újkapu diagnosztikai és fejlesztési központ

Újkapu
diagnosztikai és fejlesztési központ
Gergely Anikó
Konduktor-tanító, NILD és Alapozó mozgásterapeuta, Tehetségfejlesztési szakértő, Kokas zeneterapeuta, az Újkapu Központ szakmai és ügyvezetője
1118. Kaptárkő u. 10
Tel: (20) 466-2303
Az Újkapu Központ üzemeltetője, fenntartója a NOBU Kft.
Szeretettel köszöntöm az Újkapu Diagnosztikai és Fejlesztő Központ honlapján!
Központunkban  5-16 éves gyermekek felmérésével, komplex fejlesztésével, terápiás kezelésével foglalkozunk. A Hallási Figyelem Tréninget felnőtteknél is alkalmazzuk.
Szakmai múltunk több mint 15 évre nyúlik vissza, így az alábbi problémákkal igen széleskörűen tudunk foglalkozni:
 • általános mozgásügyetlenség,
 • mozgáskoordináció zavara,
 • finommozgások ügyetlensége,
 • iskolaéretlenség,
 • megkésett és/vagy hibás beszédfejlődés,
 • figyelemzavar és/vagy hiperkinetikus vagy aktivitászavar,
 • diszlexia vagy veszélyeztetettség,
 • diszgráfia,
 • anyanyelvi problémák: nyelvtan, helyesírás, szövegértés,
 • egyéb tanulási problémák/zavarok: memória-, matematikai-, logikai problémák, ok-okozati összefüggések meglátásának zavara, tanulási stratégiák, megfelelő tanulási technikák hiánya, stb.
 • enyhe Down-szindróma,
 • enyhe fokban tanulásban akadályozottság,
 • sajátos nevelési igény (SNI),
 • pervazív fejlődési zavarok (Asperger-szindróma, Autizmus).
Iskolaérettség felmérése!
5 éves kor alatt szakmai tanácsadás!
Kérem látogasson el weboldalunkra is:
Árak:
 • Az állapotfelméréseket Péter Zsuzsanna és Gergely Anikó végzi.Az ország bármely részéről fogadunk gyermekeket! A felmérést követően megkeressük a család számára legközelebb lévő, legmegfelelőbb terapeutát, akivel személyesen konzultálunk a vizsgálat eredményéről, a fejlesztés irányvonaláról.Óvodás korúaknál a felmérés részei: GOH-GMP diagnosztika, mely fonémahallást, beszédészlelést, hangdifferenciálást, beszédmegértést, rövid távú memóriákat, transzformációs észlelést, hallás utáni mondat- és szövegértést méri. Másrészt teljes körűen felmérjük az idegrendszer érésének folyamatát, kiegészítve az iskolaérettséghez szükséges képességek, készségek vizsgálatával.Iskolás korúaknál, első osztály végétől a felmérés kiegészül figyelem, írás, olvasás és szövegértés tesztekkel.Ezen felmérések mellett részletes anamnézist veszünk fel, melyből következtethetünk a problémá(k) esetleges gyökerére, okára.

  Felmérések: időtartamok/ díjak

  • Komplex felmérés iskolásoknál: kb.210 perc /35.000 Ft
  • Komplex iskolaérettség felmérése óvodásoknál: kb. 180 perc /30.000 Ft
  • Idegrendszeri érés felmérése (minden területre kiterjedő) : kb. 90 perc /18.000 Ft
  • Szűrő mozgásvizsgálat (az idegrendszeri érés főbb területei): kb.60 perc / 15.000 Ft
  • GOH-GMP diagnosztika: kb.60 perc /15.000 Ft
  • Írás-olvasás teszt: kb. 45 perc /12.000 Ft
  • GOH-GMP és írás-olvasás felmérése: kb. 90 perc: 20.000 Ft
  • GOH-GMP és kognitív területek felmérése óvodásoknál: kb. 90 perc / 18.000 Ft
  • GOH-GMP + kognitív területek iskolásoknál + írás-olvasás: kb.120 perc / 25.000 Ft
  • Idegrendszeri érettség + írás-olvasás felmérése: kb. 120 perc / 25.000 Ft
  • Szűrő mozgásvizsgálat + írás-olvasás felmérése: kb. 100 perc / 22.000 Ft
  • Komplex kontrollvizsgálat iskolásoknál: kb.180 perc / 30.000 Ft
  • Komplex kontrollvizsgálat óvodásoknál: kb. 150 perc / 25.000 Ft
  • Hallási Figyelem Teszt (amennyiben hallástréningen nem vesz részt): kb.30perc / 6.000 Ft
  • Szakmai konzultáció/ esetmegbeszélés (amennyiben felmérés nem, vagy máshol volt): kb.60 perc / 10.000 Ft
  • Óvodai mozgásszűrés (minimum 4 főtől): kb.60 perc/fő / 12.000 Ft

  A fenti vizsgálatoknál részletes anamnézis kitöltését kérjük. A felmérések díjai magukban foglalják az előnyomott sablonba írt vizsgálati összefoglaló elkészítését, valamint egy komplex konzultációt is, mely során átbeszéljük a teljes vizsgálatot és az anamnézisben felmerülő kérdéseket.

  Amennyiben részletesebb (gépelt) összefoglalót igényelnek, azt plusz díjazás mellett tudjuk megírni:

  • Komplex iskolás: 15.000 Ft
  • Komplex óvodás: 12.000 Ft
  • Egyéb felméréseknél: 8.000 Ft

  Minden felmérésen egy szülő jelenléte elvárt!

  Kérjük, ne ijedjenek meg a felmérések hosszúságától! 5 éves kortól gond nélkül végigcsinálják a gyermekek még akkor is, ha figyelem problémával küzdenek. A felmérések alatt – igény szerint is – rövidebb szüneteket iktatunk be.

  A felméréshez szükséges részletes tájékoztatót a szülőknek egyénileg küldjük ki az időpont egyeztetése után.

  Kérjük, a kitöltött Anamnézis lapokat pdf formátumban küldjék át, vagy ha kézzel töltik ki, a felmérésre az eredeti példányt hozzák magukkal!

  Terápiás kezelések:

 • Árak:

  • A csoportos foglalkozások, heti 2×2 óra (1óra= 45 perc) havidíja: 30.000 Ft (testvéreknek 27.000 Ft/fő)
  • Az egyéni foglalkozások díja: 6000 Ft / 45 perc
  • Hallási Figyelem Tréning (AIT/FST) terapeutával vagy kiadott tableten: a teljes tréning (20x 30 perc), valamint a konzultációk és két/három hallási figyelem teszt felmérésének együttes ára: 60.000 Ft
  • Tablet kauciója: 80.000 Ft

  Az árak változtatásának a jogát fenntartjuk!

  Letölthető dokumentumok:

 • Anamnézis lap
 • HFT szülői tájékoztató
 • Auditív problémák listája

A problémákra utaló jelek
óvodásoknál (5-7 évesek)

Mik lehetnek a problémára felhívó jelek?

Ha az alábbi tünetekből legalább három a gyermekére illik, akkor lehet valamilyen problémára gyanakodni. Ebben az esetben keressen fel minket, kérjen szakmai tanácsot!

Óvodásoknál (5 éves kor felett)

 • A nagymozgások nem jól koordináltak: általános mozgásokban ügyetlenség, mint pl.: futás, lépcsőn járás, mászókázás, hintázás, biciklizés, ugrálás koordinálatlan/ügyetlen, gyakran elesik – még a saját lábában is -, nem szeret mozgásos játékokban részt venni.
 • Rugalmasság és egyensúly problémák.
 • A finommotoros koordináció, szem-kéz koordináció zavara: az önkiszolgálás nehezen megy (gombolás, zipzár használata, cipőkötés), a tárgyaknak mellényúl, ujjaival feszesen manipulál, bizonytalanul fog, összeroppant tárgyakat.
 • Öltözködési problémák: a ruhák sorrendje nem megfelelő, a zokni felhúzása nehéz, nem megy a cipőkötés.
 • Balkezesség.
 • Kialakulatlan dominancia: hol jobb, hol bal kezét használja.
 • Kétkezesség vagy átszoktatott kezesség.
 • Irányismeret zavara: jobb-bal oldal megkülönböztetése térben, síkban, saját testen.
 • Sor/sorozatalkotás problémája (szerialitás).
 • A ritmusérzék gyengesége (nincs kialakult, harmonikus belső ritmus).
 • Téri tájékozódás zavara: pl.: lakásban, óvodai csoportban való eltévedés.
 • Testséma zavara- testrészek, ujjak ismeretének zavara.
 • Időbeli tájékozódás zavara.
 • Megkésett beszédfejlődés.
 • Szűkös szókincs.
 • A spontán beszéde tőmondatos vagy bőbeszédű vagy monoton.
 • A névutórendszer hiánya.
 • Nem szereti a meséket, verseket: beszédészlelési és/vagy megértési probléma
 • Hallási percepció/észlelés zavara: hallási ingerek rossz elemzése, a sorrendiség érzékelésének zavara, idői orientáció/ritmus zavara.
 • Vizuális percepció/észlelés zavara:

A problémákra utaló jelek
iskolásoknál (7-14 évesek)

Ha az alábbi tünetekből legalább három a gyermekére illik, akkor lehet valamilyen problémára gyanakodni. Ebben az esetben keressen fel minket, kérjen szakmai tanácsot!

Iskolásoknál Az óvodásoknál leírt tünetek bármelyike, ha előfordul, illetve az alábbiak közül is bármelyek:

 • Akaratától függetlenül rendezetlen, zavaros szoba, illetve füzetek.
 • Az összetett mondatok szerkesztésének és megértésének problémája.
 • A kifejezőkészség alacsony szintje.
 • A beszéd közbeni gondolkodás (mit és/vagy hogyan mondja).
 • Szegényes szókincs.
 • A nyelvtani eszközök bizonytalan használata (toldalékok, egyeztetések).
 • Nagyon rossz tagolási készség (szavak, mondatok, szöveg tagolása).
 • Fonéma meghallási probléma: hosszú-rövid magán- és mássalhangzók, zöngés-zöngétlen párok megkülönböztetése.
 • A rövid távú verbális emlékezet nagyon gyenge.
 • Nehezen tanul verseket, memoriter szövegeket.
 • Betűtévesztések.
 • Betű-, szótag-, szócsere.
 • Betűkihagyás.
 • Az olvasási tempó jóval lassabb az évfolyamnak elvárttól.
 • Az olvasásban eltéved: pl.: nehezen tartja a sort, ugrik a szeme a következő sorra.
 • Az abc megtanulása nehezen vagy nem megy.
 • Helyek, nevek megtanulásának problémája.
 • Gyenge önbecsülés a múltbeli rossz tapasztalatok miatt.
 • Impulzivitás.
 • A két szem együttlátásának problémája: pl.: fényérzékenység, fáradékonyság, szemdörzsölés, tévézésnél/számítógépezésnél a fej oldalra döntése, olvasáskor hamar elfárad a szem.

Az írásnál jelentkező tünetek lehetnek:

 • Görcsös és/vagy helytelen ceruzafogás.
 • Rossz testtartás.
 • Betűkerekítési, betűkötési probléma.
 • Az írás térbeli elhelyezésének problémája: a sorok lejtése vagy emelkedése.
 • A vizuális ingerek feldolgozásának problémája.
 • Vizuális memória zavara.
 • Nem képes folyamatos írásra.
 • Betűkihagyás vagy betűbetoldás.
 • Szótag kihagyás és/vagy lehagyás.
 • A szótagok sorrendjének felcserélése.
 • Egy betű/szó duplázása, többszörözése.
 • Az auditív diszkrimináció (megkülönböztetés) zavara miatt értelmetlen betűhalmazok írása.
 • A zöngés-zöngétlen párok felcserélése.
 • A magánhangzókról az ékezetek lehagyása.
 • A toldalékok különírása a szótól.
 • A szavak vagy betűk fordítva írása.
 • Szavak, mondatok egybeírása.
 • Ha a szóban van hosszú magán- vagy mássalhangzó, hallja, hogy valami hosszú, de nem tudja megmondani, melyik az.

A helyesírásnál jelentkező tünetek lehetnek:

 • A hosszú- rövid magán- és mássalhangzók megkülönböztetésének problémája: a hosszút röviden írja, és fordítva.
 • A mondat kezdő betűk és a tulajdonnevek helyesírása problémás.
 • A mondatközi és a mondatvégi írásjelek kitevése nem megfelelő.
 • A szótagolás/ elválasztás helytelen.
 • Az igekötők és az összetett szavak helyesírása problémás.
 • A j-ly -os szavak helytelen írása: többszöri gyakorlás után sem tudja helyesen leírni.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Facebook
YouTube
YouTube
Follow by Email